ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรพรรณ งิ้วงาม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสะหยุมพร วิไลพฤกษ์
ครู คศ.1

นางสาวรพีพรรณ สิทธิ
ครูผู้ช่วย