ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรพรรณ งิ้วงาม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสะหยุมพร วิไลพฤกษ์
ครู คศ.1

นางสาวรพีพรรณ สิทธิ
ครูผู้ช่วย

นางสาววรินทร์กุล เชาว์เภตราพงษ์
ครูผู้ช่วย