ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางกมลพรรณ ธรรมศิริ
ครู คศ.1

นางสาวศิริประภา วชิระอัศวนนท์
ครู คศ.1

นางจุรีรัตน์ เปรมศิริสกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายธนาชัย ทวีวรรณ
ครูผู้ช่วย

นางนุสรา เผ่าสังข์
ครูผู้ช่วย