ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางจุรีรัตน์ เปรมศิริสกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวนุสรา ลีนาค
ครู คศ.1

นางสาวศิรประภา วชิระอัศวนนท์
ครู คศ.1

นางกมลพรรณ ธรรมศิริ
ครู คศ.1

นายธรรมภิสิทธิ์ ชุมนาค
ครูผู้ช่วย