ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางจุรีรัตน์ เปรมศิริสกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายธนาชัย ทวีวรรณ
ครู คศ.1

นางนุสรา เผ่าสังข์
ครู คศ.1

นางสาวศิรประภา วชิระอัศวนนท์
ครู คศ.1

นางกมลพรรณ ธรรมศิริ
ครู คศ.1