ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววัชโรบล เศษสุวรรณ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจักรกริช จูฑะวิภาต
ครู คศ.1