ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอรวรรณ ไชยชาญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจักรกริช จูฑะวิภาต
ครูผู้ช่วย

นางสาววัชโรบล เศษสุวรรณ
ครู คศ.1