ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวหนูไพร วิเศษศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณัฐชนน สืบเสน
ครูผู้ช่วย