ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรี ยุธนัน เลิศล้น
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ