ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสนอง มาลาหอม
ครู คศ.1

นางสาวสมพิศ แดงดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ว่าที่ร้อยตรี ยุธนัน เลิศล้น
ครูผู้ช่วย