ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสนอง มาลาหอม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

ว่าที่ร้อยตรี ยุธนัน เลิศล้น
ครูผู้ช่วย