ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปาริชาติ พุ่มคง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ว่าที่ร้อยตรีธีระชัย แก้วกิติ
ครูผู้ช่วย