ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกนกวรรณ เย็นใจ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนภาพร โคตโพนสูง
ครู คศ.1

นางสาวกมลชนก คำยอด
ครู คศ.1

นายอมรินทร์ นิลบรรหาร
ครู คศ.1