ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนภาพร โคตโพนสูง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกมลชนก คำยอด
ครู คศ.1

นายอมรินทร์ นิลบรรหาร
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีธีระชัย แก้วกิติ
ครูผู้ช่วย