ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจิราวรรร อาจจุฬา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุทธิดา ดอกไม้เทศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอำพร อินทร์คำ
ครูผู้ช่วย