ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุทธิดา ดอกไม้เทศ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอำพร อินทร์คำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัญฑิกา ภัททกวงศ์
ครูผู้ช่วย