ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุกัญญา สกุลคง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางณัชชารีย์ เจริญศุภจิรนนท์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวศจี ชัยอำนาจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายวรรณสวัสดิ์ นูพิมพ์
ครูผู้ช่วย