ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสาวนพวรรณ คนซื่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางกนกวรรณ เย็นใจ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวอรวรรณ ไชยชาญ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวนันทนา จำปา
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสาวอรพพรรณ งิ้วงาม
ฝ่ายบริหารงานบุคคล