ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนเรียน DLTV

ขอเชิญชวนเรียนผ่าน DLTV

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙
ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ท่านผู้ปกครองนักเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนให้บุตร-หลานของท่านได้ "เรียนรู้อยู่ที่บ้าน" โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผ่าน ๓ ช่องทางการรับชม คือ
๑. โทรทัศน์ดาวเทียม ระบบ KU Band ช่อง ๑๘๖ - ๒๐๐
๒. เว็บไซต์ www.dltv.ac.th
๓. บนสมาร์ทโฟน แอบพลิเคชั่น DLTV
๑๕ ช่องสัญญาณ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
โดยใช้กำหนดการเรียนรู้ และสื่อประกอบการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
สามารถดาวโหลดข้อมูลได้ที่
https://dltv.ac.th/downloads
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 2563,14:38   อ่าน 3302 ครั้ง