ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสาวอภิณห์พร สินมณีฐานนท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวนันทนา จำปา
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางสาวอรพรรณ งิ้วงาม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางนภาพร เคนไชยวงค์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสาววัชโรบล เศษสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป