ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานระดับสากล

2.พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพของตน มีวินัยใฝ่เรียนรู้ รักการอ่าน

3.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4.พัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปํญหาได้และมีทักษะชีวิต

5.พัฒนาผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

6.ขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

เป้าหมาย

1.มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล

2.นักเรียนมีศักยภาพและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

3.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4.นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปํญหาได้และมีทักษะชีวิต

5.ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

6.ผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิประจำวัน