ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่

ปฏิรูปการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สืบสานความเป็นไทย ใฝ่รู้ใฝ่ดี มีคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ พัฒนาสู่มาตรฐานสากล เตรียมตนสู่ประชาคมอาเซียน