ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

คำขวัญโรงเรียน
        สุขภาพดี มีคุณธรรม งามมารยาท สะอาดทั่วไป ตั้งใจเรียน
สีประจำโรงเรียน
        ส้ม – ขาว
        สีส้ม หมายถึง ความอบอุ่น (แสงพระอาทิตย์)
        สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ (คุณธรรม จริยธรรม)
อัตลักษณ์โรงเรียน
        เล่นกีฬา พาสุขภาพดี
เอกลักษณ์โรงเรียน
        พลองไฟพิชัยยุทธ และการแสดงโขน